Śledź nas na:Kwalifikacje i kompetencje zawodowe

Elementy kwalifikacyjne

Materialne

Ogólna wiedza, podstawy wiedzy zawodowej, wiedza fachowa/specjalizacyjna, ogólne wiadomości zawodowe, umiejętności poliwalentne i wiedza

Elementy rozszerzające, wiedza pozazawodowa i umiejętności, techniki kulturowe, pomiarowe oceniania ochrony pracy, czynniki zmian narastające w życiu zawodowym, wiedza i umiejętności, jak techniki programowania, mikroelektronika, technologie molekularne

Rozszerzenie, powiększenie, pogłębienie zawodowej wiedzy i umiejętności. Wiedza z ekonomiki przedsiębiorstwa i zrozumienie jej, wgląd w naukową wiedzę o pracy

Formalne

Umiejętności planowania, organizacji i kontroli

Kwalifikacje bazowe, umiejętności samodzielnego myślenia, tj. myślenia logicznego, analitycznego, krytycznego, strukturyzującego, koncepcyjnego, twórczego i kontekstowego. Kwalifikacje horyzontalne, wiedza o istocie informacji, umiejętności ich uzyskiwania i przetwarzania. Kwalifikacje dydaktyczne, umiejętności samodzielnego uczenia, umiejętności abstrahowania, asocjacyjne, zróżnicowania, uogólniania, rozwiązywania problemów, oceny umiejętności. Transformowania koncepcji, ćwiczenia spostrzegawczości

Umiejętności planowania organizacji i kontroli, wykraczające ponad stanowiska pracy

Osobowe

Cnoty pracownicze: dokładność, czystość, punktualność, zamiłowanie do porządku, godność, obowiązkowość, pilność, dążenie do celu, samoświadomość, dyscyplina, uprzejmość, gotowość do pomocy, odpowiedzialność, poczucie wspólnoty

Kwalifikacje postawy pracowniczej: poczucie pewności, optymizm, elastyczność, siła wyrazu, gotowość do osiągnięć, samodzielność; kwalifikacje społeczne: gotowość współpracy, obowiązkowość, prawość, gotowość do służby, duch zespołowy, solidarność, skłonność do zgody socjalnej i akceptacja tech.

Motywacje, inicjatywność, siła przekonywania, umiejętności, tzw. koordynacji, kontroli, gotowość do odpowiedzialności, umiejętności kierownicze, gotowość do przewodnictwa

 

Standardy kwalifikacji zawodowych to akceptowane przez przedstawicieli edukacji, pracodawców, pracobiorców i innych kluczowych partnerów społecznych partycypujących w gospodarce i rynku pracy, normy minimalnych wymagań dla określonego poziomu i układu kwalifikacji, opisujące zbiory niezbędnych umiejętności, wiadomości i cech psychofizycznych do wykonywania zadań wyodrębnionych w danym zawodzie - w układzie pięciu poziomów kwalifikacji, z podziałem na kwalifikacje związane ze stanowiskami pracy lub zadaniami zawodowymi.

 

 

 

 Zobacz także