Śledź nas na:Aktualne i antycypowane problemy pedagogiki pracy

Pedagogikę pracy przyjęło się określać jako subdyscyplinę naukową, której przedmiotem badań są pedagogiczne aspekty relacji: człowiek - wychowanie - praca.

Przez pedagogikę pracy będziemy rozumieć dyscyplinę pedagogiczną, której przedmiotem badań naukowych są problemy wychowania przez pracę, kształcenia ogólnotechnicznego, orientacji, poradnictwa i doradztwa zawodowego, edukacji prozawodowej, kształcenia i wychowania zawodowego, kształcenia ustawicznego dorosłych oraz problemy edukacyjne i humanizacyjne (etyczne) zakładu pracy.

Pedagogika pracy to dyscyplina pedagogiczna, której przedmiotem badań jest praca ludzka, jej różnorodne uwarunkowania, jej wpływ wychowawczy na jednostkę, znaczenie pracy w kształceniu ogólnym, dostosowanie stanowiska pracy do człowieka, przystosowanie pracownika do warunków pracy itd.

Centralnym problemem pedagogiki pracy jest kształcenie i wychowanie ludzi oraz przygotowanie ich do samokształcenia i samowychowania w pracy zawodowej.

Zagadnienia te dotyczą osób:

 • przygotowujących się do podjęcia pracy (w różnym wieku i do różnych zawodów)

 • pracujących zawodowo (np.: dokształcanie, doskonalenie i adaptacja zawodowa)

 • opuszczających trwale miejsce pracy (zwolnienia, renty, emerytury)

 

Problematyka badawcza pedagogiki pracy obejmuje następujące zagadnienia:

 • sylwetki człowieka, jakiego chcemy wychować,

 • zadań zawodowych, jakie będzie wykonywać absolwent określonej szkoły zawodowej,

 • treści, metod i środków kształcenia, dokształcania oraz doskonalenia,

 • warunków osobowych i materialnych przygotowania człowieka do pracy,

 • skuteczności kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego,

 • skuteczności działań wychowawczych w miejscu pracy.

 

Tereny badań pedagogiki pracy:

 • dom rodzinny,przedszkola i szkoła oraz inne ośrodki wychowania przez pracę i kształtowania osobowości młodego człowieka,

 • szkoły i inne ośrodki (instytucje) wychowania spełniające funkcje przygotowania młodzieży do świadomego wyboru zawodu (dom rodzinny, szkoła ogólnokształcąca, organizacje młodzieżowe, środki masowego przekazu itp.),

 • szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze realizujące proces przygotowania do pracy zawodowej (w tym zakłady pracy),

 • ośrodki kształcenia ustawicznego pracowników, w tym szkoły dla pracujących, kursy i studia

 • podyplomowe, zakłady pracy itp.

 • ośrodki prowadzące badania nad organizacją i skutecznością kształcenia i doskonalenia

 • zawodowego,

 • zakłady pracy traktowane jako znaczące środowiska wychowania.

 

Dla pedagogiki pracy przyjęto następujące układy odniesienia:

 • ustrój społeczno - gospodarczy ewoluujący w kierunku współczesnego kapitalizmu,

 • społeczeństwo obywatelskie, demokratyczne i pluralistyczne z akcentem na podmiotowość każdego człowieka, otwarte na wartości ogólnoludzkie i chrześcijańskie,

 • dominującą rolę a zarazem zasadę własności prywatnej,

 • gospodarkę wolnorynkową, zakładającą maksymalną przedsiębiorczość, mobilność, kompetencyjność i konkurencyjność,

 • daleko zaawansowaną demokratyzację i decentralizację w ogólnym kształcie życia państwowego i gospodarczego,

 • dominację małych i średnich prywatnych zakładów pracy,

 • transfer nowoczesnej techniki, technologii, organizacji i obsługi z uwzględnieniem szeroko prowadzonego doskonalenia zawodowego,

 • transformację ilościową i jakościową zasobów kadr pracowniczych, szczególnie w zakresie przekwalifikowania, dostosowywania do nowych potrzeb i racjonalnej polityki kadrowej,

 • znacznie podwyższone i nowocześnie rozumiane kwalifikacje oraz kompetencje pracowników różnych działów gospodarki narodowej, z uwzględnieniem maksymalnej mobilności pracowniczej.

 

 Zobacz także