Śledź nas na:Motywacja do pracy

Dwa podstawowe ujęcia motywacji do pracy: ujęcie atrybutowe i ujęcie czynnościowe.

Ujęcia motywacji do pracy:

  • ujęcie atrybutowe, określające ją jako wewnętrzną siłę i stan regulujący zachowania ludzi w środowisku pracy, tj. uruchamiający, ukierunkowujący i podtrzymujący ich zachowania zmierzające do osiągnięcia celów zawodowych (motywacja wewnętrzna);

  • ujęcie czynnościowe, określające ją jako konfigurację zewnętrznych czynników oddziałujących na zachowania ludzi i decydujących o ich sile oraz trwałości (motywacja zewnętrzna).

 

Motywację można pobudzać zagrażając temu, co człowiek już osiągnął (tj. przez stosowanie ujemnych bodźców motywacyjnych) lub tworząc warunki umożliwiające pełniejsze urzeczywistnienie celów pracownika (tj. przez stosowanie dodatnich bodźców motywacyjnych). Stosowanie ujemnych bodźców uruchamia motywację negatywną, dodatnich - motywację pozytywną.

Motywacja negatywna - opiera się na lęku (obawie), który pobudza do pracy przez stwarzanie poczucia zagrożenia, jak np. groźba utraty części wynagrodzenia, zagrożenie naganą, obniżeniem uznania wśród współpracowników, przesunięciem do pracy mniej płatnej niż obecnie wykonywana.

Motywacja pozytywna - polega na stwarzaniu pracownikowi perspektyw coraz lepszego urzeczywistniania jego celów w miarę spełniania oczekiwań pracodawcy, np. osiągnięcie wyższego wynagrodzenia, bardziej intratnego stanowiska, większej samodzielności w pracy, wyjazd na staż za granicą itp.

 

Teorie motywacji

  • Podejście tradycyjne (klasyczne)

  • Model stosunków współdziałania

  • Model zasobów ludzkich

 

Klasyfikacje teorii motywacyjnych według J. L. Gray i F. A. Stark.

  • teorie uniwersalistyczne - mają zastosowanie do większych zbiorowości ludzkich, np. teoria hierarchii potrzeb Masłowa z modyfikacjami wprowadzonymi przez Alderfera i Hamptona, dwuczynnikowa teoria Herzberga, teoria potrzeb Mc Clellanda;

  • teorie indywidualistyczne - uwzględniające różnice indywidualne między ludźmi: teoria oczekiwanej wartości Vrooma wraz z jej modyfikacją przez Portera - Lawlera, teoria sprawiedliwego nagradzania Adamsa, teoria warunkowania instrumentalnego Skinnera.

 

Inną klasyfikacją tych teorii jest podział na:

  • teorie treści motywacji,

  • teorie procesu motywacji

  • teorie wzmocnienia motywacji.

 

 

 Zobacz także